Polityka prywatnści

Polityka prytwaności - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych jest (zwany dalej Agencją):
FOR YOUR FLEET SERVICE
BARTOSZ FREILICH, PAWEŁ FLANTOWICZ S.C.
NIP: 9552329866, REGON: 321180373
ul. Mickiewicza 48/U3
70-386 Szczecin
Poland

Cel przetwarzania

Drogi Użytkowniku w momencie gdy wypełnisz jeden z naszych formularzy rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Celem przetwarzania tych danych jest pośrednictwo w zatrudnieniu.

Źródła danych osobowych

Źródłem Twoich danych osobowych jest dla nas formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem https://application.fyfservice.com oraz dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie podczas kontaktów z naszą Agencją. Aplikacje w formie papierowej nie są przyjmowane.

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych jakie podlegają przetwarzaniu w celu pośrednictwa pracy wynikają z następujących źródeł:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyo promocji zatrudnienia.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 • Wzory umów zawieranych za pośrednictwem naszej Agencji z docelowym pracodawcą.
 • Niezbędne dane osobowe umożliwiające realizację umów jak na przykład dokumenty podróżne.

Na różnych etapach procesu pośrednictwa w zatrudnieniu będziemy potrzebować, różnego rodzaju danych. Wśród nich znajdą się:

 • Dane osobiste: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, narodowość, dane kontaktowe, fotografia.
 • Dane kontaktowe najbliższej osoby określonej przez Ciebie jako “In Case of Emergency”.
 • Dane dotyczące wyglądu zewnętrznego: wzrost, waga, rozmiar obuwia i odzieży, kolor oczu i włosów.
 • Dane dotyczące dokumentów podróżnych: paszport, wizy.
 • Dane dotyczące dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Historia zatrudnienia.
 • Dane niezbędne do podpisania umów jak np. numer konta bankowego.
 • Świadectwa zdrowia.

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Aby dokonać zmian w Twoich danych osobowych możesz skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem https://application.fyfservice.com lub skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych.

Zawsze przysługuje Ci możliwość prawo do bycia zapomnianym, czyli na Twoje życzenie trwale usuniemy wszelkie przetwarzane przez nas informacje dotyczące Twojej osoby. W tym celu skontaktuj się z Administratorem Danych bezpośrednio.

Jeżeli będziesz chciał skorzystać z prawa do bycia zapomnianym a zostałeś zatrudniony za pośrednictwem naszej Agencji, dane osobowe, określone w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, muszą pozostać w przetwarzaniu przez naszą Agencję. Pozostałe dane osobowe, nieokreślone w/w ustawie zostaną trwale usunięte.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Aby zrealizować cel jakim jest pośrednictwo w zatrudnieniu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom mającym swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią. Przekazanie Twoich danych poza Unię Europejską zabezpieczone jest pod względem technicznym jak i prawnym (zgodnym ze standardowymi klauzulami umownymi o ochronie danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską). Twoje dane będziemy przekazywać także do państw, które nie uzyskały decyzji KE odnośnie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony operacji przetwarzania danych osobowych.

Profilowanie danych osobowych

Na żadnym z etapów przetwarzania danych nie stosujemy automatycznego profilowania danych osobowych. Oznacza to, że zawartość danych osobowych nie jest analizowana przez oprogramowanie komputerowe i decyzje dotyczące Twojej osoby nie są podejmowane w sposób automatyczny.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • W przypadku gdy doszło do zatrudnienia za pośrednictwem naszej Agencji - 10 lat od ostatniego zatrudnienia.
 • W przypadku gdy nie doszło do zatrudnienia - 5 lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

v20200311